Logo Giant-Soft

Giant-Soft

beslissen met kwaliteit

Onze missie : "Verhogen van de kwaliteit van beslissingen die er echt toe doen"

Beslissingen nemen we allemaal

Soms ongemerkt en soms na lang wikken en wegen. We proberen zo goed mogelijk alle opties te overzien en alle feiten mee te wegen om de gevolgen van onze beslissing in te schatten. Logisch, want een beslissing heeft een doel. We willen iets bereiken of juist vermijden. En vaak spelen er belangen. Niet alleen ons eigen belang, maar ook dat van onze partner, kinderen, buren of anderen. En met al die belangen willen we zorgvuldig om gaan. Wanneer we dat niet doen worden we er vroeg of laat op aangesproken. En dan moeten we het wel kunnen uitleggen. Dat verwachten we ook van anderen.

Meer nog dan in ons privé leven, verwachten we van professionele organisaties zorgvuldigheid wanneer ze beslissen over zaken die er voor ons toe doen. Die beslissing kan over iets gaan dat we graag willen hebben, zoals de toekenning van zorg of subsidie, maar kan ook over minder prettige zaken gaan, zoals de bepaling van de strafmaat wanneer we een misdrijf hebben begaan. Zeker wanneer het nemen van die beslissing een belangrijke taak van die organisatie is en de gevolgen van de beslissing ons raken, verwachten we een hoge kwaliteit.


Beslissen met kwaliteit

Een beslissing heeft een aantal kenmerken waar de kwaliteit aan af te meten valt. Daar vallen bladzijden over vol te schrijven, maar we houden het even kort :

 • Uniformiteit : in gelijke gevallen moet een gelijke beslissing worden gemaakt
 • Juistheid: vaak zijn er regels vastgesteld die voor een aanzienlijk deel bepalen welke beslissing onder welke omstandigheden genomen moet worden. De juiste regels moeten op de juiste wijze zijn toegepast.
 • Tijdigheid: beslissingen moeten genomen worden op het moment dat ze van belang zijn.
 • Betrouwbaarheid: de uitkomst van de beslissing mag niet afhangen van scholing, ervaring of normen van de persoon die de beslissing heeft genomen. Een andere beoordelaar zou tot dezelfde uitkomst moeten zijn gekomen.
 • Transparantie: alle betrokkenen moeten kunnen nagaan op welke gronden een beslissing tot stand gekomen is. Die navolgbaarheid maakt een beslissing controleerbaar en herhaalbaar.
 • Zorgvuldigheid: wanneer er iets bijzonders aan de hand is, moet dat worden meegewogen. Een beslissing over belangrijke zaken vereist een blik die verder gaat dan alleen de regels die toegepast moeten worden.


Voordelen van kwaliteit

Voor alle betrokkenen zijn er voordelen te behalen wanneer beslissingen van hoge kwaliteit worden genomen. Zowel voor diegene over wie de beslissing gaat, als degene met wie en door wie de beslissing wordt genomen zijn gebaat bij een hoge kwaliteit. Tijdigheid en zorgvuldigheid zorgen voor kwaliteit die klanten op prijs stellen. Uniformiteit, transparantie en betrouwbaarheid zorgen voor minder bezwaar tegen beslissingen en, in geval van bezwaar, een eenvoudiger verweer en daarmee voor lagere kosten. Wanneer de beslissingen juist en betrouwbaar zijn draagt dat bij aan de effectiviteit van sturing. Een beslisproces van hoge kwaliteit zorgt bovendien voor een beperking van het risico op foutieve beslissingen en voor een betere basis om verantwoording af te leggen.


Richtlijnen en protocollen

Richtlijnen en protocollen dragen bij aan de kwaliteit van beslissingen. De beslissing kan daarmee in twee onderdelen worden gesplitst. De eerste stap in de beslissing is het bepalen van de norm op grond van geobjectiveerde omstandigheden; "zo doen we dit en wel hierom". Een heldere en eenduidige manier om zo'n norm-beslissing te bepalen scoort op een fors aantal kwaliteitsaspecten, waaronder uniformiteit, betrouwbaarheid en transparantie. Het is daardoor duidelijk hoe de beslissing is genomen en welke omstandigheden zijn gewogen. De tweede stap in de beslissing bestaat uit de afweging of we in dat specifieke geval ook echt moeten doen wat gebruikelijk is, of dat er bijzondere omstandigheden zijn die maatwerk nodig maken. Vanaf de norm-beslissing kan dan gemotiveerd worden afgeweken op grond van die bijzondere omstandigheden. Er blijft op die manier ruimte voor extra zorgvuldigheid in uitzonderingsgevallen, terwijl het gros van de beslissingen langs vaste lijnen loopt.


Beslissing­ondersteuning

De kwaliteit van beslissingen wordt door het gebruik van een Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS) nog een forse stap verbeterd. Zo'n systeem, ook wel afgekort als DSS (Decision Support System), zorgt er voor dat de juiste regels worden toegepast zoals ze bedoeld zijn. Om ongewenste variantie in interpretatie te beperken, ontsluit het BOS een eventuele complexe structuur op eenvoudige en eenduidige wijze. Het BOS leidt de beslisser in een vraag- en antwoordspel langs alle relevante aspecten. Alleen die vragen die van belang zijn worden gesteld; dat is prettig voor de beslisser. Het BOS zorgt dat er geen onderdelen worden vergeten; dat is prettig voor iedereen. Ook biedt het, wanneer van toepassing, de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken. Het resultaat is een uniform en betrouwbaar uitgangspunt, al dan niet aangevuld door maatwerk.

En natuurlijk is een BOS ook gewoon handig. Tijdens het maken van de beslissing doet een BOS al het rekenwerk en kan on-line hulp of achtergrondinformatie bieden. En na de beslissing maakt een BOS ook (concepten) voor de rapportage, mails of brieven ten behoeve van de transparantie en de verdere afwikkeling.

Samengevat zorgt een BOS voor de borging van een heel aantal kwaliteitskenmerken (en veel bijkomend gemak), verkregen met minimale inspanning zonder in te leveren op zorgvuldigheid.


En dan "de praktijk"

Theorie is altijd mooi. Alles wordt overzichteljk en lijkt simpel. Dit was de eenvoudige versie van de theorie, dat dan wel. Hoe gaan we dat doen wanneer een stelsel van beslissingen complexer wordt, bijvoorbeeld omdat er verschillende soorten beslissingen binnen een groter inhoudelijk gebied geformuleerd moeten worden, of tijd-versies van onderdelen ontstaan. Hoe zorg je voor samenhang in zo'n stelsel en overzichtelijkheid, onderhoudbaarheid en toekomstvastheid ? In "de praktijk" hebben wij bewezen ook met die vragen raad te weten. Dan blijkt dat het ondersteunen van beslissingen heel verschillende vormen aan kan nemen. Toch gaat het in alle gevallen om het formuleren van "zo-doen-wij-dat" kennis en het onderbrengen daarvan in een ondersteunend systeem. Drie voorbeelden van door ons gerealiseerde oplossingen :

 • Rechtsgelijkheid bij het Openbaar Ministerie
  Het openbaar ministerie startte in 1994 met 14 landelijke kwaliteitsprojecten, waarvan er één bedoeld was om de rechtsgelijkheid te bevorderen. Binnen dat project hebben wij het concept van het Polaris richtlijnenstelsel ontwikkeld en samen met een werkgroep van officieren en parketsecretarissen richtlijnen geschreven voor 80% van de veelvoorkomende delicten. Ons BOS/Polaris beslissingondersteunend systeem heeft sinds 1999 de beoordeling van ruim 4 miljoen strafzaken ondersteund. Alle 50 versies van de richtlijnenbundel zitten in het systeem en daarmee wordt ook de beoordeling van delicten die in het verleden zijn gepleegd nog ondersteund.
 • De juiste diagnose in de GGZ
  Psychische stoornissen worden geclassificeerd volgens DSM 5. De World Health Organisation heeft als tool om classificatie volgens DSM mogelijk te maken de SCAN ontwikkeld. De SCAN is door zijn omvang echter niet bruikbaar in de klinische praktijk. Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft een korte versie van de SCAN ontwikkeld : de mini-SCAN. Wij hebben dat instrument opgenomen in een beslissing ondersteunend systeem en de onderliggende beslisstructuren verhelderd. Naast een betrouwbare diagnose biedt onze mini-SCAN door de opname in een beslissing ondersteunend systeem ook uitgebreide mogelijkheden aan de psycholoog om te onderzoeken op welke gronden diagnoses wel of juist niet gesteld zijn. De mini-SCAN is door de WHO aanbevolen.
 • Betrouwbare formuleringen in het notariaat
  Hekkelman notarissen uit Nijmegen en Arnhem was rond 2000 pionier op het gebied van het geautomatiseerd samenstellen van akten en brieven. Samen met hen ontwikkelden wij een compleet notariëel systeem waarin een afgeleide vorm van beslissingondersteuning is opgenomen. Uitgaande van de dossiergegevens wordt met intelligente modellen een akte, de bijbehorende toelichting en brieven tot op detailniveau samengesteld. In een vraag en antwoordspel wordt alle benodigde informatie verzameld. Met relatief weinig inspanning wordt op die manier bijvoorbeeld een leveringsakte, testament en bijbehorende brieven samengesteld. Door de intelligente modellen met de zekerheid dat alle documenten compleet en correct geformuleerd zijn.

Wij

De naam "Giant-Soft" klinkt alsof er een omvangrijke en logge organisatie achter schuil gaat. Maar nee, ons team is klein en zelf beschrijven we het liever als wendbaar. Gerrit Schurer, mede-oprichter in 1985, is nog steeds de drijvende kracht achter de vernieuwende en betrokken projecten die we doen. Indien nodig wordt samen met één of meer freelancers een team samengesteld dat die projecten gaat uitvoeren. En dat die projecten, juist met zo'n flexibele aanpak, best groot en langlopend kunnen zijn, hebben we wel bewezen.

Gerrit Schurer
Gerrit Schurer

Een doener. Energiek, helder en concreet. Luistert eerst om te ontdekken waar het probleem zit. Snapt dat werkelijke doelen niet bereikt worden door de inzet van regels en techniek; dat zijn op zijn mooist hulpmiddelen bij richting en zingeving. Houdt zelf trouwens ook niet van regeltjes. Geniet van het puzzelen om structuren en concepten te ontwikkelen die in de praktijk bijdragen aan een doel. Doet dat ook graag in heel andere bezigheden, zoals fotografie. Vindt het mooi om daarna, alleen of in een team, creatieve en inspirerende resultaten neer te zetten. Is niet competitief, maar loopt graag net dat stapje harder om te laten zien hoe zinvol een oplossing is. Kan slecht tegen langdurig vergaderen.


Klanten

Onze klanten stellen zonder uitzondering een groot belang in de betrouwbaarheid en zorgvuldigheid van hun beslissingen en hebben daarom gekozen om te beslissen met kwaliteit. Een paar voorbeelden van klanten waarvoor we oplossingen met kwaliteit gerealiseerd hebben (klik op de tegels voor meer informatie) :

UMCG
DSM 5 stoornissen betrouwbaar classificeren (depressie, psychose, etc)
inhoudelijk begeleiden diagnostische redeneringen
mini-SCAN (NL, ENG)
rapportage van conclusies en vragen/antwoorden
UMCG

Diagnostiek (20 jr)

Logo UMCG
Openbaar ministerie
rechtsgelijkheid door landelijk uniform uitgangspunt bij bepalen strafeis
structuur-concept ontwikkelen en begeleiden bij invulling Polaris richtlijnenstelsel voor strafvordering
BOS/Polaris beslissing ondersteunend systeem
rapportage ten behoeve van OM, rechter en advocatuur
Openbaar ministerie

Strafvordering (20 jr)

Logo OM
VU medisch centrum

Behandeling (3 jr)

Logo VU
VU medisch centrum
verhogen kwaliteit behandeling hypertensie tijdens zwangerschap
begeleiden van uitwerking beslis-schema op grond van bestaande richtlijn
BIG-change systeem met beslissingondersteuning en naslag van richtlijnteksten
rapportage van gewenste behandeling en motivering
Hekkelman notarissen

Notarieel systeem (15 jr)

Logo Hekkelman
Hekkelman notarissen
eenvoudig en accuraat samenstellen van complexe akten en correspondentie
intelligente document-modellen
Pronos notarieel systeem: kaartenbak, document­generator, etc
samenstellen van documenten op grond van kaartenbak en vraag/antwoordspel
toCube

Zorg-beslissingen (10 jr)

Logo toCube
toCube (samenwerking)
inhoudelijke verbetering van diagnostiek en behandeling, stroomlijning werkproces
verheldering en herformulering van kennisdomeinen
diverse diagnostische en screeninginstrumenten (oa 4DKL, DSI), beslissing­ondersteuning bij behandeling
rapportages ten behoeve van patient en arts
HSK groep

Screening (7 jr)

Logo HSK
HSK groep
betrouwbare screening en doorverwijzing DSM IV problematiek
gebaseerd op mini-SCAN, diverse vragenlijsten toegevoegd, verwijsschema GGZ toegevoegd
Diagnostisch Screening Instrument (DSI)
rapportage van vragen/antwoorden, diagnostiek en verwijzing


Diensten

Onze klanten leveren kwaliteit. Met ruim 20 jaar en 4 miljoen beslissingen ervaring met richtlijn­ontwikkeling en beslissing­ondersteuning hebben wij mogen bijdragen aan die kwaliteit. Onze sterke kanten zijn :

Richtlijnen

Begeleiding en advisering bij de conceptuele en inhoudelijke ontwikkeling van samenhangende richtlijnstelsels

BOS systemen

Ondersteunende systemen die het verschil maken bij het nemen van beslissingen die er toe doen

Documenten

Geautomatiseerde samenstelling van complexe documenten met behulp van intelligente modellen

Webtoepassingen

Maatwerk webtoepassingen, bijvoorbeeld op grond van beslissing­ondersteuning en/of document­samenstelling

Contact

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek ? Laat dan uw gegevens achter en we nemen contact met u op.

Giant-Soft
Emmakade 50
8933 AT Leeuwarden
Tel. (058) 2151245
Gerrit Schurer
Tel. (06) 53366018